prawo

SEKTY - CZYM SIĘ CHARAKTERYZUJĄ?

Czym są i jak działają sekty?


W podejściu kościoła katolickiego sekta to grupa czy też ruch religijny wyodrębniony z większej religii lub związek wyznaniowy, który oderwał się od któregoś z kościołów czy wspólnot religijnych i przyjął własne zasady doktrynalno - kultyczne i struktury organizacyjne. Z powodów praktycznych sektę definiuje się również jako grupę religijną posiadającą własny indywidualny światopogląd, wywiedziony z nauk jakiejś wielkiej religii światowej, lecz nie tożsamy z nimi. Sekty wyróżniają się pewnymi szczególnymi zachowaniami. Często mają one strukturą autorytarną, stosują różne formy prania mózgów i kontroli myśli, nacisku grupowego, a także wprowadzają swoich członków w stan poczucia winy i strachu.  

 

Raport Międzyresortowego Zespołu ds. Nowych Ruchów Religijnych definiuje sektę jako każdą grupę, która posiadając silnie rozwiniętą strukturę władzy, jednocześnie charakteryzuje się znaczną rozbieżnością celów deklarowanych i realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny regulujących życie członków; która narusza podstawowe prawa człowieka i zasady współżycia społecznego, a jej wpływ na członków, sympatyków, rodziny i społeczeństwo ma charakter destrukcyjny.  

 

Korzystając z wieloletniego doświadczenia Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, można przyjąć, że sekty to grupy: 

 • Mające totalny charakter. Posiadają liderów, którzy przypisują sobie autorytet absolutny i niepodważalny, oraz prawo ingerowania nawet w najbardziej intymne dziedziny życia swoich członków. 
 • Pozyskujące nowych członków za pomocą najróżniejszych podstępów, kłamstw i manipulacji, poprzez zatajanie istotnych informacji o działaniu grupy, jej celach i doktrynie. 
 • Uzależniające uczestników ekonomicznie i psychicznie poprzez stosowanie technik (psycho)manipulacyjnych – wywierają niekorzystny wpływ na rozwój psychiczny adepta i jego relacje społeczne (np.: zerwanie więzi z najbliższymi, porzucenie pracy lub studiów). 
 • Mające charakter kultowy w szerokim rozumieniu, niekoniecznie religijnym. Może to być kult osoby, energii, zdrowia, pieniędzy, sukcesu itp. 
 • Wprowadzające jednoznaczny podział rzeczywistości na to co „dobre”, czyli związane z grupą i „zagrażające”, odnoszące się do świata zewnętrznego (biało-czarna wizja rzeczywistości). 
 • Wpajające swoim członkom przekonanie o elitarności ruchu i prezentujące niechęć do dialogu światopoglądowego. 

 

Od lat psychologowie zwracają uwagę, że efektem uczestnictwa w niektórych ruchach religijnych i parareligijnych jest destrukcja osobowości polegająca na zniszczeniu dotychczasowych cech osoby oraz jej roli w rodzinie i społeczeństwie. Oznakami takiej destrukcji może być nagła zmiana wartości wyznawanych przez daną osobę, obniżenie elastyczności umysłowej, posługiwanie się ustalonymi stereotypami reakcji psychicznych. Jak już wspomniałam, sekty korzystają z wielu technik psychomanipulacyjnych. Najbardziej narażone na takie działania są osoby samotne, nie posiadające więzi emocjonalnych, mające poczucie nieakceptacji przez otoczenie; niestabilną lub przeciętną samoocenę, wysoką reaktywność (duża wrażliwość i podatność na sugestię).  Agitatorzy sekt, szukający nowych członków zwracają uwagę na osoby posiadające silną potrzebę zależności, przynależności do grupy lub osobowość zależną (nieumiejętność podejmowania decyzji, podporządkowanie innym ludziom własnych potrzeb i pragnień). Cechy „dobrego kandydata” do sekty to również niska asertywność; ugodowość (skłonność do pomocy, wybaczania, ufność, ustępliwość, altruizm); tendencje konformistyczne; obniżony krytycyzm; naiwny idealizm; niedojrzałość emocjonalna (egoizm, brak odpowiedzialności); potrzeba autorytetu; kult szybkiego sukcesu; doświadczanie silnych stresów czy kryzysów sytuacyjnych (zawód miłosny, niepowodzenia w szkole); brak zaspokojenia w rodzinie podstawowych potrzeb (bezpieczeństwo, przynależność, miłość). 

 

Jeśli kiedykolwiek poczujesz, że możesz znajdować się w grupie, która ma cechy sekty, lub ktoś z Twoich bliskich pozostaje w takich kontaktach – jak najszybciej szukaj pomocy. Wiele cennych informacji można znaleźć na stronie Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach.  

 

Bibliografia

 

 1. Kamiński I., Prawny status sekt i nowych ruchów religijnych w Polsce, w: Kamiński I., Płodowski M. (red.),  Sekty. Społeczne i prawno-polityczne aspekty zjawiska, Civitas Christiana, Olsztyn 2009. 
 2. Soczewka Marta, Prawny status sekt w Polsce, w: https://zobaczjestem.pl/dzialalnosc-sekt-polskim/ 
 3. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. z 2020 r. poz. 2261 
 4. Ustawa z dnia z dnia 17 maja 1989 r., O gwarancjach wolności sumienia i wyznania, Dz.U. z 2022 r. poz. 1435 
 5. Wiktor K., Mikrut G., Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce, opr. Międzyresortowy Zespół ds. Nowych Ruchów Religijnych MSWiA, Warszawa 2000. 
 6. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Raport o stanie bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1995. 
 7. https://sekty.dominikanie.pl/ 

Podobne wpisy